Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ} 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR} a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi:

Iveta Cholevová - Agentúra Lúka/ IČO: 34448241.

Potvrdzujem, že som dovŕšil vek 16 rokov: D

alebo

Potvrdzujem, že mi môj zákonný zástupca dovolil poskytnúť osobné údaje: D

Súhlasím so spracovaním v rámci poskytovania benefitov- VERNOSTNÝ PROGRAM v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, iné napr. prezývka a pod.

Súhlasím: D Odvolávam súhlas: D

Dotknutá osoba dáva súhlas na obdobie: D rokov

Potvrdzujem, že som dovŕšil vek 16 rokov: D

alebo

Potvrdzujem, že mi môj zákonný zástupca dovolil poskytnúť osobné údaje: D

Súhlasím so zasielaním obchodných ponúk a informácií poštou, emailom alebo cez sociálne siete - MARKETING v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, iné napr. prezývka a pod.

Súhlasím: D Odvolávam súhlas: D

Dotknutá osoba dáva súhlas na obdobie: D rokov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.